Tờ trình dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS)

Tờ trình dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS). Luật này có hiệu lực từ ngày 1-7-2009, thực tế mới thực hiện được hơn bốn năm, phần lớn các quy định của luật đang phát huy hiệu quả, nên phạm vi sửa đổi, bổ sung sẽ tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết, các quy định không phù hợp với thực tiễn; xác định rõ hơn nữa quyền, nghĩa vụ của đương sự; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan, đặc biệt là quy định nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay.
 

Điều 7, Điều 29 quy định về người được thi hành án phải có đơn yêu cầu thi hành án: Ủy ban Tư pháp (UBTP) cho rằng, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS cần cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, nhất là bảo đảm thi hành quy định tại Điều 106 của Hiến pháp là “Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”, đồng thời, bảo vệ quyền con người, quyền cơ bản của công dân, bảo đảm sự bình đẳng giữa quyền và lợi ích của Nhà nước và của công dân. Do đó, nhiều ý kiến UBTP đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc sửa đổi quy định về ra quyết định thi hành án (khoản thi hành cho công dân) theo hướng: Tòa án (hoặc Cơ quan THA) phải ra quyết định thi hành án đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, không buộc người được thi hành án phải có đơn yêu cầu thi hành án. Trường hợp người được thi hành án có đơn đề nghị không thi hành án, từ bỏ quyền, lợi ích của mình theo bản án, quyết định của tòa án thì cơ quan THA lập biên bản ghi nhận việc đó và đình chỉ thi hành án. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cho giữ quy định về thi hành án theo đơn yêu cầu như quy định hiện hành, nhằm phù hợp với tính chất hoạt động THADS, bảo đảm quyền tự định đoạt của đương sự.

Điều 44 quy định về xác minh điều kiện thi hành án, UBTP tán thành với dự thảo luật về việc sửa đổi quy định về xác minh điều kiện thi hành án

theo hướng, giao trách nhiệm này cho cơ quan THADS, đồng thời vẫn tạo điều kiện cho người được thi hành án tự mình hoặc nhờ cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định xác minh điều kiện của người phải thi hành án để cung cấp thông tin cho cơ quan THADS. Tuy nhiên về thủ tục, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án và nâng cao trách nhiệm của cơ quan THADS, thời hạn tiến hành xác minh cần được rút ngắn hơn, việc dự thảo Luật quy định Chấp hành viên tiến hành xác minh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Chấp hành viên nhận được quyết định thi hành án là không hợp lý.

Điều 61 về miễn, giảm phí án thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, UBTP tán thành với chủ trương cần hoàn thiện cơ chế xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước để góp phần giảm lượng án tồn đọng. Nhưng việc sửa đổi, bổ sung về điều kiện, đối tượng và mức xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án phải bảo đảm yêu cầu vừa góp phần giảm lượng án tồn đọng, vừa thể hiện tính nhất quán của chính sách và sự nghiêm minh của pháp luật. UBTP thấy rằng, mặc dù cơ quan soạn thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra để chỉnh lý căn bản nội dung quy định tại Điều 61 (khoản 16 dự thảo luật). Tuy nhiên, để đáp ứng các yêu cầu nói trên, UBTP đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc thu hẹp hơn nữa phạm vi đối tượng, theo đó, không nên quy định trường hợp không xác định được địa chỉ, nơi sinh sống và không xác định được tài sản của người phải thi hành án cũng thuộc diện được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. Quy định này cũng nhằm hạn chế việc lợi dụng chính sách miễn, giảm để chây ỳ, che giấu tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.

Về thi hành án khi có thay đổi giá trị tài sản tại thời điểm thi hành án và về thẩm quyền kê biên tài sản thi hành án, Điều 59 Luật hiện hành được sửa đổi theo hướng, trường hợp tài sản được tuyên trong bản án tăng hoặc giảm 20% trở lên thì giao cho tòa án quyết định việc bán đấu giá tài sản để thi hành án; ngoài ra, Dự thảo Luật bổ sung Điều 87 quy định đối với tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu thì TAND đã ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành mới có quyền xem xét ra quyết định kê biên.
 

Nhiều ý kiến UBTP cho rằng hai nội dung quy định nêu trên mới được bổ sung sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội và cơ quan thẩm tra cho ý kiến. Mặt khác, việc quy định TAND quyết định việc bán tài sản để thi hành án và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án (kê biên tài sản), tức là trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức THADS là không phù hợp chức năng, nhiệm vụ của tòa án.

Cùng với việc giao TAND ra quyết định đưa bản án, quyết định ra thi hành, nếu quy định thêm thẩm quyền này sẽ không chỉ dẫn đến sự thay đổi về tổ chức bộ máy của hệ thống TAND và cơ quan THADS, mà còn gây nên sự quá tải trong thực hiện nhiệm vụ, không bảo đảm tính khả thi cũng như không phù hợp với định hướng cải cách tư pháp.
 

Điều 146 về giải quyết khiếu nại, UBTP nhận thấy luật hiện hành được sửa đổi theo hướng kéo dài đáng kể thời hạn giải quyết khiếu nại trong tất cả các trường hợp (gấp 2 hoặc 3 lần thời hạn hiện hành, trong đó thời hạn giải quyết các trường hợp kéo dài thêm từ 10 đến 15 ngày). Tuy nhiên, Tờ trình của Chính phủ chưa giải trình đầy đủ sự cần thiết và tính hợp lý của việc kéo dài thời gian giải quyết khiếu nại.


Ngày cập nhật 2014/12/23 Tác giả: nhadatphucankhang

Hỗ trợ trực tuyến

0906812689

0929295979

0906724869

Hình Ảnh Dự Án

Liên Kết Website

BACK TO TOP